Arborist, tase 4

Kes on ja mida peab oskama Arborist, tase 4 kutsetunnistuse taotleja?
Arborist, tase 4 kutsestandard

Arborist, tase 4 hindamisstandard

EMPL hindamiskomisjonid koostöös
Luua Metsanduskooliga Luual ja
võtavad vastu eksameid järgmistel kuupäevadel ja tingimustel:

1. Kontaktisikud  ja eksamite ajad

Luua Metsanduskool, Jõgevamaa
Kontaktisik ja registreerumine: Aino Mölder (tel: +372 5138687; e-post: aino@luua.ee
Arvete osas kontaktisik märgit allpool.

 

Eksamite ajad:

Arboristide kutseeksam toimub 17.-19.10.2018 algusega kell 9.00 Luua Metsanduskoolis. Lisainfo Kerli Hansing, kerli@luua.ee

Taastõendamise eksam  19.10.2018 algusega kell 9.00 Luua Metsanduskoolis. Lisainfo  http://luua.kovtp.ee/arborist-tase-4

Taastõendajatel tuleb esitada portfoolio kolme viimase aasta tehtud tööde kohta ja see tuleb esitada kuu enne eksamit ehk hiljemalt 17.09.2018  aadressile eksam@luua.ee.

2. Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid saadetakse koolides asuvatele kontaktisikutele. Eksamile pääsemise eelduseks on vabade kohtade olemasolu ja järgmiste dokumentide saatmine 5 päeva enne eksamit koolides asuvatele kontaktisikutele,digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel:
 
 1. Üks kolmest: a) Koolituse läbimist tõendav dokument, b) vähemalt 3. aastase töökogemuse puhul piisab tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või c) taotlejale varasemalt antud arboristi kutsetunnistus(t)ekoopia(d).
 2. Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
 3. Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
 4. maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
 5. erialane uurimus (vt. hindamiskriteeriumid ja uuri lisaks Luua Metsanduskoolist)

 Taastõendamiseks  tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • isikut tõendava dokumendi koopia (id-kaart või pass)
 • tõendid/tunnistused taastõendamisele eelneva kolme aasta jooksul läbinud erialaste täiendkoolituste kohta (vähemalt 40h)
 • allkirjastatud avaldus (vorm manuses)
 • taotlejale varasemalt antud kutsetunnistuse koopia
 • portfoolio kolme taastõendamisele eelneva aasta jooksul tehtud tööde kohta
 • kehtiv esmaabitunnistus
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

3. Kutseeksami sisu

3.1. Valikvastustega teooria test (edaspidi valikvastustega test)

Taotleja tõendab kompetentse sooritades kuni 40 küsimusest koosneva valikvastustega testi. Küsimused säilitatakse eksamikomisjoni poolt ning neid ei avalikustata eksaminandidele enne eksamit. Küsimusi on koostatud varuga. Valik iga konkreetse eksami testiküsimustiku komplekteerimiseks tehakse enne eksamit kooskõlastatult eksamikomisjoni esimehega.

3.2. Kirjalik erialane uurimus (edaspidi juhtumi analüüs)

Taotleja koostab mingit konkreetset, arboristi tööga seotud probleemi lahkava kirjaliku uurimuse, mis sisaldab nii arboristi töö teoreetilisi aluseid kui välitööde tulemusi ja kirjeldusi. Uurimuse mahuks on orienteeruvalt 20 lehte ning see kantakse komisjonile ette.
Kutseõppeasutuses arboristi eriala omandanud taotlejad, kes on koostanud kirjaliku lõputöö, võivad taotleda selle ülekandmist ja arvestatuks lugemist. Lävend on ületatud, kui töö sisu on kooskõlas tänapäevaste puuhoolduspõhimõtetega ning sisaldab uut, autori poolt välja töötatud informatsiooni.

3.3. Praktilised ülesanded

Taotleja näitab ette kompetentse tööalaseid toiminguid sooritades või tööga seotud probleeme lahendades.
Juhul, kui eksaminandil ebaõnnestub mõne eksamiülesande sooritamine, siis on tal õigus teha 1 aasta jooksul ebaõnnestunud ülesande kordussooritus, tingimusel, et ebaõnnestunud sooritusi ei olnud rohkem kui 1. Kui eksaminandil ebaõnnestus rohkem kui 1 ülesande sooritus, tuleb tal korduseksami käigus uuesti sooritada kõik eksamiülesanded.

4. Kutseeksami tasu

Arborist, tase 4 kutsetunnistuse eksamitasu 278 eurot, taastõendamise eksamitasu on 155 eurot. Eksamitasu kutsekooli lõpetajale on 126 eurot.
 
Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:
Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Swedbank a/a EE392200221046781188
Selgitus: Arborist 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja nimi
Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 3 päeva enne eksamit, eksamile kaasa maksekorralduse väljaprint.
Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb uuesti eksamitasu tasuda.
Teave eksamile minevate inimeste nimede, eksami kuupäeva ja arve maksja andmete kohta peab jõudmaettevõtete esindajatelt kontaktisikule vähemalt 5 päeva enne eksamit. Ettevõtetele/FIE-dele väljastatakse arved EMPL-i poolt. info@empl.ee

 

Kutseandjalt, Eesti Metsa ja Puidutööstuse Liit

Tel:       656 7643
E-post: info@empl.ee

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid