Forvarderioperaator, tase 4

Forvarderioperaator, tase 4

Kutsestandard: Forvarderioperaator, tase 4
Hindamisstandard: Forvarderioperaator

EMPL hindamiskomisjonid koostöös Luua Metsanduskooliga, Luual
võtavad vastu eksameid järgmistel kuupäevadel ja tingimustel.

Kutsetaotlejale:

1. Eksamile tuleb ennast eelregistreerida vähemalt 7 päeva enne eksami toimumist. Eksamid toimuvad gruppide täitumisel, miinimum 5 inimest;
2. Kõik vajalikud dokumendid peavad olema eelsaadetud hindamiskomisjonile. Korduseksamile tulijad ei pea enam uuesti kõiki dokumente saatma, välja arvatud avaldus.
3. Maksekorralduse peal peab olema märgitud, kelle eest on tasutud ja kas tegemist on korduseksamiga ja millise osaeksamiga. Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb uuesti eksamitasu tasuda.
4. Eksamil kontrollitavad teadmised.

Kõik eksamid võetakse vastu eesti keeles, kui ei ole märgitud teistmoodi.

1. Kontaktisikud  ja eksamite ajad
Luua Metsanduskool, Jõgevamaa
Kontaktisik ja registreerumine: Kerli Hansing +372 776 2115 eksam@luua.ee

Toimuvad eksamid tööandjate juures ja nende masinatel, et võimaldada eksamineerimine tuttaval masinal. Ühel eksamil osaleb 5 meest. Eksami lank valitakse etteantud parameetrite järgi ettevõtte poolt.

Eksamitele registreerutakse e-kirja teel Luua Metsanduskooli täiendusõppe osakonna kaudu. Eksamile registreerimiseks palume kirjutada eksam@luua.ee ettevõtte nime, meeste arv ja masinad, millega nad eksamit sooritada soovivad. Väiksemate ettevõtete puhul tuleb kasuks tööpiirkonna märkimine.  Registreerumise kinnitus saadetakse e-kirja teel. Lisainfo: www.luua.ee/kutseeksamid

Eksamile registreeritakse alljärgnevalt, tagamaks võimalikult paljudele taotlejatele võimalus eksami sooritamiseks:

– kutseeksamiks ettevalmistaval koolitusel käinud;
– esmakordsed taotlejad;
– taastaotlejad;
– järeleksamite tegijad.

Arvete osas kontaktisik märgitud kutseeksami tasu juures.

Forvarderioperaatori kutseeksamiks ettevalmistav koolituste ja eksamiaegade kohta Lugege lisa siit.

Kutseeksamite ajad 2018:                 

12.10
13.10
19.10
20.10
9.11
10.11
16.11
17.11
7.12
8.12
14.12
15.12

Ettevõtete gruppide suurused ja orienteeruv aeg on võimalik kokku leppida Luua Metsanduskooli kontaktisiku kaudu.

2. Eeltingimused ja neile vastavust tõendavad dokumendid

Dokumendid saadetakse koolides asuvatele kontaktisikutele. Eksamile pääsemise eelduseks on:

a) registreerimine Luual korraldatavale eksamile,
b) eksamil vabade kohtade olemasolu;
c) dokumentide saatmine 7 päeva enne eksamit koolides asuvatele kontaktisikutele, digitaalselt allkirjastatult või tavakirja teel. Kokkuleppel eksami korraldaja kontaktisikuga võib dokumendid ka kaasa võtta eksamile tulles:

1.     Üks kolmest: a) Koolituse läbimist tõendav dokument, b) vähemalt 3. aastase töökogemuse puhul piisab tööandja poolt allkirjastatud soovituskiri või c) taotlejale varasemalt antud Forvarderioperaatori kutsetunnistus(t)e koopia(d).
2.     Allkirjastatud avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);
3.     Taotleja isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;
4.     maksekorraldus või Töötukassa/RMK garantiikiri;
5.     esmaabi koolituse läbimist tõendav dokument (juhilubade taotlemisel läbiti koolitus => saatke juhiloa või koolituse koopia; sõjaväes ja kaitseliidus läbitakse kursused => kirjutage kinnitus, et olete läbinud koolituse, raietööliste koolitustel olete läbinud esmaabi bloki jne).

3. Kutseeksami tasu

Forvarderioperaatori, tase 4 kutseeksami tasu on 350 eurot.
Forvarderioperaatori, tase 4 kutseeksami tasu koolilõpetajale on 126 eurot.
Forvarderioperaatori, tase 4 kutseeksami tasu Forvarderoperaator III tähtajalise kutsetunnistuse omanikule on 250 eurot.

Järeleksami hind testi puhul on 85€ ja muude eksamiosade puhul 115€. Järeleksamit saab sooritada, kui kukutakse läbi ühest eksamiosast. Kui rohkemast, tuleb sooritada uuesti kogu eksam.

Summa on käibemaksuta, EMPL ei ole käibemaksukohuslane.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu pangarekvisiidid:
Saaja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Swedbank a/a EE392200221046781188
Selgitus: FOP 4, eksami kuupäev, kutsetunnistuse taotleja nimi

Eksamitasu peab olema jõudnud EMPL arvele 7 päeva enne eksamit, eksamile kaasa maksekorralduse väljaprint.

Eksamile registreerinule, kes kohale ei ilmu, ei tagastata eksamitasu ja uuesti eksamile tulles tuleb uuesti eksamitasu tasuda.

Teave eksamile minevate inimeste nimede, eksami kuupäeva ja arve maksja andmete kohta peab jõudma ettevõtete esindajatelt kontaktisikule vähemalt 5 päeva enne eksamit. Arveid väljastab EMPL-i poolt info@empl.ee

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu koostööpartnerid