Regina Hansen: Metsameetme toetus aitab kulusid kanda (Jõelähtme vald)

Erametsakeskuse kommunikatsioonijuht Regina Hansen

Erametsades hooldusraiete tegemisele on olnud tänuväärt abiks Euroopa Liidu rahaline toetus maaelu arengukava metsameetmest. Tänu toetusele on erametsad üha paremini hooldatud. Toetuse-eelse ajaga võrreldes on valgustusraiete maht erametsades kasvanud kolmekordseks. Tänavune toetuse taotlusvoor kestab 8.–15. juunini.

Fookus metsa majandamistöödel

Kahjustatud metsa taastamine ja hooldusraiete tegemine on kulukad tegevused, kuid nende vilju metsa majandaja üldjuhul ise maitsta ei saa. Toetused aitavad metsa hooldamiseks vajalikud tööd ära teha.

Metsaomanikel tasub oma tegevusi hoolikalt planeerida. Möödunud programmiperioodi jooksul määrati alameetmest 1.5.1 ja 1.5.3 toetust kokku 16 miljonit eurot. Välja maksti aga toetust ligikaudu 12,8 miljonit eurot. Seega jäi ligikaudu viiendik määratud toetusest kasutamata.

Sel aastal on metsameetmes mõni muudatus. Varem oli toetuse saamiseks vajalike tööde tegemiseks aega kaks aastat, praegu vaid aasta (metsaühistutel 1,5 aastat). Hooldusraieks saab ühe ja sama metsaala kohta toetust taotleda üks kord programmiperioodi jooksul.

Samuti ei saa toetusrahaga enam soetada suuremat ehk ratastel metsatehnikat. Uuel programmiperioodil on fookus metsa majandamistöödel ja toetatakse vaid väiksema tehnika soetamist.

Väiksema tehnika hulka kuuluvad mootorsaag, kõrglaasimissaag, võsasaag ja -lõikur, metsapuutaimede istutusvahend, metsapuuseemne külvik, istutus- või ümberistutusmasin või -seade ning metsamaapinna ettevalmistamise seade.

Kontrollkäigud

Toetuse taotleja võib tööde tegemisega alustada juba järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Kahjustatud metsa taastamiseks võivad aga tööd olla alustatud või mets taastatud ka enne taotluse esitamist ehk toetust saab taotleda kahjustuste likvideerimiseks, mis tekkisid taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal.

Raha eraldamise otsusest teatab erametsakeskus saja tööpäeva jooksul ehk mitte hiljem kui 6. novembril. Tegevused tuleb ellu viia ja maksetaotlused esitada aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist kuni kahes osas (metsaühistu 1,5 aasta jooksul).

Toetusraha jagatakse esimeses järjekorras neile, kes peavad toime tulema ulatuslike metsakahjustustega.

Järgmised prioriteetsed tegevused on hooldusraie, metsapuude taimehaiguste ja -kahjustuste ennetamine ning ulukikahjustuste ennetamine.

Toetuse taotlemisel tuleb arvestada sellega, et raha otstarbekat kasutamist kontrollitakse. Teisisõnu, tehakse vähemalt üks kontrollkäik iga taotleja juurde. Järelkontrolli võidakse teha kuni viie aasta möödumiseni viimase toetusosa väljamaksmisest.

Sellised raha kasutamise reeglid kehtestab raha andja ehk Euroopa Liit. Kontrollkäiguga annab erametsakeskus metsaomanikule usaldusväärse hinnangu, kas töövõtja on täitnud ülesande kvaliteetselt, heade majandamistavadega kooskõlas ja lubatud mahus.

Nendel metsaomanikel, kel endal metsanduse valdkonnas teadmisi napib, tasub töid kavandades pöörduda kohaliku ühistu poole, kontaktid leiab erametsaportaalist.

Erametsakeskuse kontrolliüksuse kogemuse põhjal võime kinnitada, et ühistud annavad asjatundlikku nõu, on usaldusväärsed ja nende korraldatud metsatööd on kvaliteetselt tehtud.

Uuri lähemalt erametsaportaalist www.eramets.ee > toetused ja nõustamine

Allikas: Jõelähtme vald