Aastaraamat Mets 2014 (Keskkonnaagentuur)

Aastaraamat „Mets 2014“ („Forest 2014“) on väljaanne, mis esitab statistilised koondandmed
Eesti metsade ja metsasektori kohta. Metsandusstatistiline aastaraamat ilmub alates 1994.
aastast.

Väljaandes esitatakse andmed eesti- ja ingliskeelsete tabelitena ning parema arusaadavuse
huvides ka illustreerivate joonistega. Iga peatüki juurde kuulub tutvustav tekst, mis käsitleb
peatükis esitatud andmete kogumist ja peamisi suundumusi valdkonnas. Andmete olemasolul
on esitatud pikemad aegread ja viimase aasta andmed maakonniti või mõnes muus asjakohases jaotuses.

Andmed on pärit erinevatest allikatest: Keskkonnaagentuur, Statistikaamet, Keskkonnaamet,
Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet, Politsei- ja
Piirivalveamet, Erametsakeskus, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Maaülikool ning rahvusvahelisi andmeid koondav ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmebaas ning OÜ Forinfo uuring „Eesti erametsaomandi struktuur ja kasutamine 2015. aastal“.

 Tutvu väljaandega

 Infograafik 1: Metsa osakaal ja omanikud

Metsa osakaal ja omanikud
 

Infograafik 2: Mets ja majandusMets ja majandus

Allikas: Keskkonnaagentuur