Äripäev: Euroliit võtab sahkerdajad pihtide vahele

Neil päevil jõustus ELi puidumäärus, millega keelatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest valmistatud toodete müük euroliidus.

Määrus rakendus 3. märtsil üle kogu ELi ja see puudutab paljusid majandusvaldkondi, alustades puitmajade tootjatest ning lõpetades trükitööstuse ja jaekaupmeestega. ELi puidumäärus keelustab illegaalset puitu sisaldavate toodete turustamise ELi turul. Määrus nõuab, et Euroopa ettevõtetel, kes kauplevad puit- või pabertoodetega, peab olema juurutatud nõuetekohase hoolsuse süsteem (due dilligence system), mis muudab n-ö musta puidu kasutamise riski nende tarneahelas minimaalseks.

Ettevõtja peab kahtlasest puidust loobuma. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Taivo Denks selgitas, et määrusega jagatakse puidu ja puittoodetega tegelejad kahte kategooriasse – ettevõtjad ja kauplejad, kusjuures mõlemale laienevad oma kindlad kohustused.

“Ettevõtjad, kes lasevad puidu või puittooted esimest korda ELi turule, peavad rakendama nõuetekohast hoolsust. Kauplejad, kes ostavad või müüvad juba ELi turule viidud puitu või puittooteid, peavad pidama arvestust tarnijate ja klientide üle,” märkis Denks. “Eesti metsaomanikele ja puiduga kauplejatele suuri muudatusi ei tule – metsamaterjali päritolu peab jälgima ka praegu. Peamine muutus on kohustus kasutada nõuetekohase hoolsuse süsteemi (NHS), mis on dokumenteeritud teave lisaks puidutarnetele ka riskihindamise ja -vähendamise kohta.”

Denksi sõnul tähendab see, et ettevõtja peab kirjeldama meetmeid, kuidas ta hindab oma tarneahelas ebaseadusliku puidu esinemise riski ja kuidas seda vähendab. NHSi osana võib kirjeldada näiteks, kuidas teabe kogumine, ohu hindamine ja ohtude vähendamine vastavad metsaseadusele.

“Ettevõtjad võivad kasutada järelevalveorganisatsiooni loodud nõuetekohase hoolsuse süsteemi või välja arendada oma süsteemi,” kirjeldas Denks protseduuri korda. “Euroopa Komisjoni tunnustatud organisatsioon pakub ettevõtjatele kasutamiseks enda väljatöötatud nõuetekohase hoolsuse süsteemi ja kontrollib selle täitmist.”

Eestis on puidumääruse rakendamise ja täitmise eest vastutav keskkonnainspektsioon.

Illegaalne puit võimaldab hõlptulu teenida. Rahvusvahelisel mittetulundusorganisatsioonil NEPCon, mis edendab loodusvarade säästlikku tarbimist innovaatiliste projektide ning keskkonnateenuste kaudu, on Eestis loodud tütarettevõte OÜ NEPCon, mille kaudu on juba aastaid tegeldud metsade sertifitseerimise ja metsaomanike nõustamisega.

OÜ NEPCon juhataja Roman Poljatšenko märkis, et peab määruse jõustumist oluliseks murdepunktiks ning prognoosib, et määrus pigem tugevdab kui pärsib tööstusettevõtete tegevust.

“Maailmapanga, Interpoli ning ÜRO keskkonnaprogrammi UNEP andmete kohaselt on ebaseaduslik raie suur äri, mille aastane käive on vähemalt 10–15 miljardit USA dollarit,” tõdes Poljatšenko. “Tihti on ebaseadusliku puiduäri taga kriminaalid, kes tegutsemisjälgi osavalt peita oskavad.”

Uus kord raputab kogu maailma puiduturgu. Hiljutise raporti kohaselt tarbivad neli võtmeturgu – EL, USA ning Hiina ja Jaapan üle 80% maailmas illegaalselt raiutud puidust. Poljatšenko rõhutas, et suur osa puittoodete importijatest ei ole ELi määrusega veel kursis ja seega paljud neist pole sellega ka vastavuses.

“Näiteks puidumääruse mõju alla jäävad jaekaubandusketid, mis impordivad puittooteid väljastpoolt ELi,” märkis ta. “Tõenäoliselt ei hakka keskkonnainspektsioon kohe vastavusauditeid tegema, kuid varem või hiljem see algab.”

NEPConi tegevdirektori Peter Feilbergi hinnangul on ELi puidumäärus suur samm edasi, tõkestamaks maailmas ühe laiahaardelisema kuriteo – ebaseadusliku metsaraie – toimumist. Tema hinnangul võib see olla tähtsaim siiamaani vastu võetud metsandusega seotud määrus maailmas.”

Tema hinnangul on võtmeküsimus, kas uued nõuded tekitavad olukorra, kus mõne toote tarnimine muutub võimatuks? Kas tarneprobleemid suretavad mõne ettevõtte välja? Kas puiduhinnad tõusevad, puidu asemele tulevad teised materjalid?

“ELi puidumäärus võib olla paljudele ettevõtetele raskusi põhjustav, kuna selle eesmärk juba loomisel oli põhjustada tõelisi muutusi puidusektoris,” iseloomustas Feilberg. “Koos teiste juriidiliste süsteemidega USAs ning Austraalias soodustab puidumäärus innovaatilisi lahendusi.”

Eestlased peavad määrust tooreks

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (EMPL) tegevdirektori asetäitja Märt Riistop peab euroliidu puidumäärust veel tooreks. Ta märkis, et põhimõtteliselt on selle sisuks asjaolu, et iga puiduga tegelev ettevõte peab alati suutma must-valgel tõestada, kust tema puit pärit on. Riistopi hinnangul võib määruse täitmine probleeme tekitada firmadele, kes toovad Venemaalt saematerjali, sest seal sõltub puidu päritolu jälgimine sellest, kui kaugele on Venemaa firmad oma paberimajandusega jõudnud.

EMPLi tegevdirektor Ott Otsmann tõdes, et Eesti firmad on juba aastaid harjunud puidu päritolu tõendama, paljudel on kogemusi sertifitseerimisega.

“ELi puidumääruse iseloom on ju sarnane meie senise praktikaga. Ettevõte, kes järgib Eestis kehtivat seadust, on sisuliselt need nõuded ka juba täitnud,” ütles Otsmann. “Määruse järgi on kõige suurema tähelepanu all esmased ELi turule kolmandatest riikidest puidu tarnijad. Eestist pärit puidu puhul pole selle päritolu tõendamisega muret, importpuidu puhul võib see keerulisem olla. Tarneahel on pikem ja selle algusesse jõudmine ka mõnevõrra vaevalisem.”
Otsmann soostus, et teatud kulud ettevõtte nõuetekohase hoolsuse süsteemi paberil ärakirjeldamisega kaasnevad, aga ta ei usu, et need märkimisväärselt suureks kujunevad.

Kommentaar

Väikesed ja keskmised firmad vajavad tuge

Peter Feilberg, NEPConi tegevdirektor:

ELi puidumäärus on suur väljakutse väikestele ja keskmistele ettevõtetele, kellel on kasutada piiratud vahendid, et end uute nõuetega vastavusse viia. ELi ettevõtted riskivad sanktsioonidega, juhul kui nad ei vasta määruse nõuetele, väljaspool ELi asetsevad ettevõtted riskivad turu kadumisega, kui nad ei suuda tagada kauba päritolu tõendamist.

Selgelt on vaja väike- ja keskmisi ettevõtteid toetada, et nad järje peale aidata. Koos asjakohaste juhendite ja abivahenditega on ka sellised firmad suutelised kohanema uue turuolukorraga. Juba on olemas mõned sellised lahendused ja kindlasti lisandub neid aja jooksul juurde, muutudes ka efektiivsemaks ning täiuslikumaks. Ma siiralt loodan, et ELi puidumäärusest kujuneb tugev vahend meie metsade kaitseks.

Mis on mis

Ebaseaduslik raie

Puidu ülestöötamine, rikkudes ülestöötamisriigi seadusi ja määrusi.

ELi puidumäärus

Jõustus 03.03.2013.
Keelab illegaalse puidu impordi Euroopa Liidu turule.
hakkab nõudma kõikidelt suurt hulka puittooteid importivatelt organisatsioonidelt süsteemi, mis tagaks kontrolli kõikide nende tarnijate ja ostjate üle. Turulelaskjal (impordib puittooteid väljastpoolt ELi ja müüb need edasi ELis, ka pärast nende täiendavat töötlemist) peab olema ostueelne kontrollsüsteem, mis katab ligipääsu materjali legaalset päritolu tõestavale infole, illegaalse puidu oma tarneahelasse sisenemise riski hindamise, meetmed iga tuvastatud riski vähendamiseks ning regulaarse ostueelse kontrollsüsteemi monitooringu. Turulelaskjaga peab vastutama, et imporditud tooted vastavad määruse nõuetele.
Hõlmab erinevaid puidust saadud tooteid, k.a täispuidust tooted, põrandakatted, vineer, tselluloos ja paber.
Ei hõlma ringlusse võetud tooteid ega ka rotangi, bambust ning trükiseid, nagu raamatud, ajakirjad ja ajalehed.
kohaldatakse nii imporditud kui ka liikmesriikides toodetud puidu ja puittoodete suhtes.

Nõuetekohane hoolsuse süsteem

Koosneb kolmest elemendist
Teave. Ettevõtjal peab olema juurdepääs teabele, mis kirjeldab puitu ja puittooteid, ülestöötamisriiki, kogust ja tarnija andmeid, ning teabele siseriiklike õigusaktide järgimise kohta.
Ohu hindamine. Ettevõtjal tuleks teabe põhjal ja arvestades määruses sätestatud kriteeriumeid hinnata ohtu, kas tema tarneahelas võiks olla ebaseaduslikku puitu.
Ohu vähendamine. Kui tarneahelas on ebaseadusliku puidu oht, saab nõuda puidu tarnijalt täiendavat teavet ja kontrolli.

Allikas: OÜ NEPCon, keskkonnaministeerium, Äripäev

Rohkem teavet ELi puidumääruse kohta, sh toodete loetelu
www.nepcon.net/142/Eesti/

 

Allikas: Äripäev, Ain Alvela