CEI-Bois seisukohad Euroopa Komisjoni metsandustrateegia kohta

CEI-Bois edastas omapoolse kokkuvõtte Euroopa Komisjoni metsandusstrateegias puidutööstust puudutavate teemade kohta. Nad kirjeldavad oma kirjaset Euroopa Komisjon (seega liikmesriik) võtab endale kohustused:

  • Hinnata kliimamõju materjalide ja  energialiikide asendamisel metsa biomassiga ja puittoodetega, samuti toetuste mõju turumoonutuste tekitamisel.
  • Sõnastada universaalselt kasutatava jätkusuutliku metsamajandamise kriteeriumid 2014.a lõpuks.
  • Hinnata puiduvaru  ja hõlbustada säästva puidu liikumist:  selleks luua heade tavade juhend eelnimetatule ning puidu väärtusahelas liikumisele, samuti arendada ressursi- ja energiatõhusaid tootmisprotsesse eelkõige metsatööstuse, väike- ja mikroettevõtetes.
  • Toetada Forest-based Sector Technology Platform initsiatiivi ja muud erasektori ning avalike asutuste vahelist teadus- ja innovatsioonialast koostööd.
  • Käivitada EL seaduste mõjude hindamine puidupõhise tööstuse väärtusahela kogukuludele (aastal 2014)
  • Liikmesriigid peavad näitama, kuidas nad kavatsevad suurendada oma metsade kliimamuutusi leevendavat potentsiaali läbi puidukasutuse suurendamise ning emissioonide vähendamise,  võimalusel kasutades puitu esmalt puittoodetes ja seejärel taaskasutades energiatootmisel.
  • Hinnata kõiki mõjusid ja kaaluda rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardi n º 15 võimalikku laiendamist ELis puidu pakkematerjalile;
  • Edendada metsade taastootmist ja tootlikkuse andmebaasi; Komisjon loob Euroopa Metsabüroode Võrgustiku (SMI-töötlejad) SMI-andmete ühtlustamiseks;
  • Abistada liikmesriike ja sidusrühmi teaduse ning tehnoloogiasiirdes, tuua teadusteave praktikasse ning turgudele, eelkõige läbi Horizon 2020 ja European Innovation Partnership on Agricultural Productivity and Sustainability toetada kõrgema lisandväärtusega uute toodete turuletoomist;
  • Hinnata ELi poolt tarbitavate toodete ja toorainete keskkonnamõju, mis tõenäoliselt mõjutab metsade pindala vähenemist ja metsade seisundi halvenemist väljaspool EL-i.