Erametsaliidul uus juht (Eesti Erametsaliit)

Tänasest alustas tööd Eesti Erametsaliidu uus tegevjuht Liina Laineveer

Liina on õppinud õigusteadust. Varasemalt on ta töötanud 11 aastast Harju Maakohtus, millest neli aastat registriosakonnas erinevatel ametikohtadel ja seitse aastat kinnistusosakonnas kohtunikuabina. Aastatel 2010-2011 töötas ta Eesti Arhitektide Liidu direktorina ning 2011. aasta novembrist kuni käesoleva ajani viibis lapsehoolduspuhkusel.

 

Motivatsiooni töötada Eesti Erametsaliidus (edaspidi EEML) põhjendab Liina Laineveer alljärgnevalt: „Erametsa majandamine eeldab läbi elukaare kolme põlvkonna koostööd. Ühelt poolt ressursside efektiivne kasutamine ja teiselt poolt säästlikkus – et saavutada nende kahe vahel tasakaal ja seda hoida, nõuab häid seadusi ja suurema enamuse erametsaomanike koostööd ühtse eesmärgi nimel. Selle koostöö edendamine ja kasvatamine ning erametsaomanikest koosneva ühtse koostöövõrgustiku arendamine, toetamine ja organisatsiooni kooshoidmine ning täiendavate koostööperspektiivide otsimine on lähima aja suurim eesmärk. Näen seejuures koostööpartneritena kõiki erametsaomanikke, ka neid, kes täna EEML-i ei kuulu. Täpsemalt oleks vaja sõnastada ja kommunikeerida, mida erametsaomanikele EEML-i näol pakume. Üheskoos tegutsedes on erametsaomanikud jõulisemad oma huvide esindamisel ja ka riigile parem partner, kellega edasisi eesmärke ja tegevusi asjatundlikult läbi arutada. Koostööd on väga vaja, et luua tingimused kestlikuks, kasumlikuks ja isemajandavaks erametsanduseks. 6. detsembril Nelijärvel peetud EEML-i üldkoosolekul sai vastu võetud EEML-i arengukava 2014-2020, mida tuleb hakata ellu viima ja pidevalt täiendama. Kuna elu ei ole seisev vesi, vaid on pidevalt arenev ja muutuv, siis kindlasti peaks EEML homme olema tugev partner riigile, kohalikele omavalitsustele, kuid eelkõige erametsaomanikele.“

Liina Laineveeruga saab ühendust võtta telefonil +372 5205877 või e-postiga: liina.laineveer@erametsaliit.ee