Erametsaliit sai õiguskantslerilt vastuse toetuste tulumaksustamise osas

1.01.2015 jõustunud tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt muutusid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel füüsilistele isikutele makstavad toetused tulumaksuga maksustatavaks.

Eesti Erametsaliit pöördus detsembris 2014 erametsaomanike palvel kirjaga õiguskantsleri poole, et täpsustada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel PRIA poolt füüsilistele isikutele makstavate toetuste, mille taotlused on esitatud enne 1.01.2015, tulumaksustamise vastavust põhiseadusele.

Õiguskantsler möönas, et tulumaksuseaduse muutmisel oleks seadusandja võinud arvestada 2014. aasta kevadel Natura 2000 erametsamaa toetusi taotlenud inimeste olukorraga ning kehtestada selliseks puhuks rakendussätted, mis võimaldaksid sujuvamat üleminekut uuele toetuste maksustamise korrale. Kahjuks otsustas seadusandja seda mitte teha.

Õiguskantsler küll ei tuvastanud, et alates 01.01.2015 kehtiv Natura 2000 erametsamaa toetuse tulumaksuga maksustamise kord oleks vastuolus põhiseadusega. Täpsemalt, et TuMS § 41 lg 13 koostoimes § 19 lg 4 p 3 oleks vastuolus põhiseaduse §-ga 12, kuid nentis, et hea halduse tavaga oleks enam kooskõlas olnud olukord, kus tulumaksuseaduses oleks sisaldunud rakendussätted, mille järgi ei peetaks tulumaksu kinni neilt toetustelt, mis makstakse välja 2015. aastal, kuid mille osas sihtasutus Erametsakeskus langetas otsuse 2014. aastal.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Aira Tossu sõnul on Natura 2000 metsatoetus mõeldud eelkõige kompenseerimaks omanikule Natura piirangutest tulenevalt saamata jäänud tulu.

„Selle toetuse piirangute hüvitamise määr on tuletatud metsa majandamise keskmisest puhastulu määrast, mis 2014 aasta uuringu Erametsade majandamise 2012.a kattetulu arvutamine ja anlüüs järgi oli aastal 2011 – 112 eurot ja aastal 2012 – 109 eurot. Need on summad, millest tulumaks on juba maha arvestatud. Kui Natura metsatoetusest võetakse nüüd tulumaksu (20%) maha, siis peaks väljamakstav toetus olema vähemalt eetoodud summadega samaväärne.  Sihtkaitsevööndi puhul kujuneb aga nüüd toetuseks 86,84 eurot. See tähendab, et piirangutest hüvitatakse vaid 80%, mistõttu metsanduse säästlikkus on järjekordselt löögi alla pandud. Kui metsaomanikele ei kompenseerita õiglaselt saamata jäänud tulu, siis sellega antakse signaal, et omada metsamaal looduslikke väärtusi on ühiskonna poolt pigem karistatav.“

Eesti Erametsaliidu pöördumisega ja õiguskantsleri vastusega on võimalik tutvuda: SIIT

Allikas: Äripäev