Euroopa Metsanduse Siduva Kokkuleppe lõpptekst on valmimisel

Euroopa Metsanduse Siduva Kokkuleppe koostamise algatas Euroopa riikides metsnaduse valdkonda kureerivate ministrite konverent Oslos (14.-16. 06. 2011.). Seal otsustati töötada välja õiguslikult siduv kokkulepe Euroopa metsanduse kohta ning loodi valitsustevaheline nõuandekomitee, mille ülesandeks jäi selle kokkuleppe väljatöötamine.

 

Kokkuleppe kirjutataks alla erakorralisel Euroopa metsandusega tegelevate ministrite konverentsil, mis kutsutakse kokku kuue kuu jooksul peale läbirääkimiste lõpetamist. Konverentsi toimumispaigaks on Madrid Hispaanias.

 

Euroopa Metsanduse Siduv Kokkulepe kehtestab niiöelda head metsanduse tavad, mida leppega liitunud riigid kohustuvad järgima. Kokkuleppe põhipunktid käsitlevad metsade säilitamist, liigilise mitmekesisuse säilitamist ja edendamist ning säästva metsanduse edendamist. Kokkulepe loob nende eesmärkide saavutamiseks õigusliku raami. Kokkuleppe eesmärgiks on tagada metsanduse areng ja metsade pikajaline säilimine.

 

Lähemalt saab Euroopa Metsanduse Siduva Kokkuleppe töödokumentidega tutvuda aadressil: http://www.forestnegotiations.org/INC/ResINC4

 

Allikas: www.metsainfo.ee