Kas vaikne ökoküla või õitsev rohemajandus?

Ettevõtluse Arenda­mise Sihtasutus (EAS) tutvustas värsket Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoriuuringut, mis pakub välja kolme edasiminekuteed.
“Uuringu siht oli hinnata sekto­ri tegevusi analüüsides selle kon­kurentsivõimet ja selgitada välja edutegurid, et osata strateegilisel tasandil kitsaskohti leevendada ja tugevusi võimendada,” märgib EAS uuringust rääkides. Tööd oli vaja ka selleks, et EAS oma tegut­semist paremini planeerida saaks.

Üldiselt on seis hea

Uuringu põhijäreldus oli, et üldi­selt on Eesti metsa- ja puidusektor heas seisus. Näiteks puitmaja­de ekspordi mahu alusel on Ees­ti Euroopas neljandal ja maailmas üheksandal kohal. Alles hiljuti kõ­las uudis, et metsa- ja puidutöös­tuse sektor kasvatas ainuüksi tä­navu esimese kvartaliga lisand­väärtust 12,4%. Kasvanud on eeskätt toodangu müügimahud.

Ent võrreldes sektorit näiteks Põhjamaadega, nenditakse ma­hajäämust konkurentsis ja selle olukorra muutmiseks oleks vaja ette võtta konkreetseid samme.

Et otsustajatel oleks lihtsam, on uuringu tegijad välja pakku­nud kolm võimalikku arengustse­naariumi koos sisulise hinnangu­ga. Kõik kolm on “rohelised” ehk seotud keskkonnasäästlikkusega.

Üks tulevikutee oleks rohe-majanduse võidukäik, kus klaster kujuneb kiire tehnoloogili­se arengu ja mõjusa rohemajanduspoliitika toel majandusaren­gu mootoriks. See eeldaks väga head ühismeelt, mõistmist ja konkreetseid tegusid ka poliiti­kute poolel.

Teine tee on ressursimahukas areng, kus klaster muutub küll tunduvalt tehnoloogiamahuka­maks, kuid poliitikud ja ärikesk­konna tingimuste seadjad kaasa ei tule.

Kolmas stsenaarium kirjeldab n-ö ökoküla, kus Eesti poliitika ja ärikeskkond küll soosivad rohe-majanduse arengut, kuid klastri enda tehnoloogilises arengus suuri edusamme ei tehta.

Rohkem ühist tulevikuvaadet

Uuringust selgub, et ettevõtete tootlikkuse ja kasumlikkuse suu­rendamisel on tähtsaim kaasajastada oma strateegiaid ja ärimu-deleid. Tööst järeldub ka, et Ees­ti metsa- ja puidutööstussektor on jõudnud arengufaasi, kus poliiti­kate, strateegiate, valdkonnapo­liitikate ja riigi tegevuse kooskõ­la on tähtsam kui riigi pakutavad üksikud stiimulid rahatoetustena.

Töös on rõhutatud ettevõtjate ja riigi (poliitikute) parema koos­töö vajadust, näiteks on soovita­tud koostada tulevikku minekuks ühtne tegevuskava. Otsesõnul on üteldud, et tuleviku nimel tuleb poliitikuil ja äritingimuste kehtestajail endale valdkond paremi­ni selgeks teha, et hoomata süs­teemi ja teha õigemaid otsuseid.

Uuringu tellis EAS Euroopa Sotsiaalfondi raha abil ja tegija oli Balti Uuringute Instituut. Kes uuringuga tutvuda jõudnud, on seda juba ka nimetanud “ome­ti kord üheks tõsiseltvõetavaks tööks”.

Uuring on täismahus leitav internetist aadressil www.eas.ee/ et/eas/uuringud/ettevotlus.

Allikas: Maaleht (Metsaleht)