Kutseharidus annab kuldsed käed ja ameti terveks eluks

 Võrumaa kutsehariduskeskuses teisel kursusel puidutöötlemist õppiv Rain Toming (21) esindas Eestit juuli alguses Saksamaal ülemaailmsel kutsemeister­likkuse olümpial World Skills 2013, kus saavutas eestlastest parima tulemuse.

Kolme aasta eest lõpetas To­ming Tartu kutsehariduskesku­ses tisleri eriala, kuhu oli läinud pärast põhikooli õppima just seetõttu, et oli suviti töötanud puidutöökojas. Saanud tunnistu­se kätte, läks Rain Toming edasi Võrumaa kutsehariduskeskusesse juba selgest huvist puidutöötlemistehnoloogia eriala vastu.

Ühendab teooria ja praktika

Puidutöötlemistehnoloogia õp­petöö ühendab endas teooria ja praktika, mis aitab teadmi­si kinnistada. Puidutöötlemis­tehnoloogia suurimaks plussiks peab ta just võimalust midagi ise oma kätega valmis teha. Praktilisi ametioskusi on To­ming kogunud välismaal, aga ka Eestis ASis Aru Grupp. Sa­muti on noormehe kogemus­te pagasit tublisti suurendanud mitmesugused kutsevõistlused.

Võistlused annavad kogemusi

Rain Toming on edukalt osa­lenud nii Eesti mööblitislerite kutsemeistrivõistlustel, saavu­tades teise koha, kui ka Euroo­pa võistlusel Euroskills 2012. Üleilmsel kutsemeisterlikkuse olümpial World Skills käesole­va aasta juulis tuli Toming üld­arvestuses oma erialal 11. koha­le ja sai selle tulemusega ka me­dali «Best of Nation».

Võistlus andis noormehe­le hea esinemiskogemuse ning õpetas, kuidas kasutada kee­rukates olukordades erinevaid töövõtteid.

Pärast ülemaailmseid kutsevõistlusi õnnestus Tomingal tööle saada tislerina mööblifirmasse. Tulevikus näeb Toming end puidutehnoloogi ametis.

Rain Toming soovitab kõi­gil noortel mõelda läbi oma tu­gevused ja nõrkused ning see­läbi jõuda arusaamiseni, miiline eriala sobib ja milline mitte. Ta lisas, et seejärel tuleb kaalu­da, kuidas haakuvad isikuoma­dused meeliserialaga. Kutseha­riduse kasuks räägib Tominga sõnul rohke praktika, mis suu­rendab huvi eriala vastu, ja õp­pe paindlikkus.

Kas teadsid, et…

2012. aastal asus kutseharidust omandama 11 000 õpilast.

Populaarseimad erialad on

• arvutierialad

• autoerialad

• juuksur

• kokk

• hotelli-ja majutusteenindus

• raamatupidamine

• ärikorraldus

Kui vabu kohti leidub, saab kutseharidusse õppima asuda kuni 31.08.2013; kooliti võiks jälgida ka infot hiljem avatavate eriala­de kohta.

Infot ametitest ja koolidest leiab aadressil www.kutseharidus.ee.

 

Allikas: Postimees, Liina Liiv (SA Innove)