Metsa majandamist tuleb jätkata ka 2015. aastal

Omades metsaga metsamaad, ei tasuks loobuda võimalusest seda ka oskuslikult ja tulusalt majandada. Alustada tuleks nõuande küsimisest  metsaühistute juures tegutsevatelt metsakonsulentidelt.

Metsa majandamine nõuab asjatundlikku suhtumist, arukat planeerimist ja erinevaid metsakasvatuslikke töid. Paljudele küsimustele, mis seoses metsa majandamisega tekkida võivad, leiab omanik vastuse metsmajandamiskavast.

Loomulikult peab see ka olemas metsaregistris ja hetkel kehtivate andmetega.

Metsaseadus ei kohusta koostama metsamajanduskava kuni alla 5 ha metsamaa kohta. Kuid kui metsaomanik soovib teha oma metsas uuendus-, harvendus- või valikraiet ning omanikule kuuluval kinnisasjal on metsa rohkem kui viis hektarit, tuleks tellida metsa inventeerimine. Kui metsaomanik soovib, siis  koostatakse koos metsa inventeerimisega ka metsamajandamiskava (raamat) , mis on metsamajanduslike tööde planeerimisel suureks abiks.

Metsakava koostamise kulude kompenseerimiseks saab taotleda ka toetust. Alates sellest aastast saab metsakava toetust taotleda ainult metsaühistusse kuuluv metsaomanik. Esimene taotlusvoor oli sellel aastal 20. veebruar. Loodetavasti on ka teine taotlusvoor selle aasta teisel poolel.

Metsaomanikul on võimalus saada 2 tundi tasuta nõuannet  atesteeritud metsakonsulendilt. Olles metsaühistu liige on tasuta nõuande suurus 15 tundi aastas. Seega võiks ühineda  kohaliku metsaühistuga.

Metsaomanikul on võimalus pöörduda metsaühistusse, kus metsakonsulent leiab metsaomanikule  sobivad lahendused. Aitab tellida metsamajandamiskava, on abistab  toetuste taotlemisel ning vajadusel ka metsatööde organiseerimisel.

Aastal 2015 saavad metsaomanikud taotleda veel toetusi.

Natura 2000 toetuse taotlusi plaanitakse vastu võtta 2.-21. maini 2015. a. Toetus annab võimaluse osaliselt kompenseerida erametsaomanikule Natura 2000 metsaalade majandamisel saamata jäänud tulu.

Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetuse taotlemise tähtaeg on 30.06.2015.

Metsa uuendamise toetuse taotluste esitamise tähtpäev on 15.07.2015. Toetust saab küsida neljale tegevusele:
1) metsakultiveerimismaterjali soetamiseks;
2) maapinna ettevalmistamiseks;
3) metsaistutamistöödeks;
4) kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri hooldamiseks.

Metsamaaparandustööde toetuse taotluste esitamise tähtpäev on loodetavasti 2015. aasta II poolel. Toetuse andmise eesmärk on metsamaa veerežiimi ja metsamaale juurdepääsutingimuste ning metsa majandusliku kasutamise parandamine. Toetuse taotlemiseks tuleb metsaomanikul tellida maaparanduse uuendustööde kava. Ka selle taotlemisel aitab metsaühistu.

8.06-15.06. 2015 on planeeritud vastu võtta taotlusi Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse patandamise investeeringuteks.  Need olid eelmisel perioodil meede 1.5.1 ja 1.5.3. Toetatakse metsa hooldust, kahjustuste ennetamist ja kahjustatud metsa taastamist.

Oluline on metsaomanikul teada, et alates selle aasta 1. jaanuaril 2015. a jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mis muudab füüsilistele isikutele makstavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel makstavad toetused tulumaksuga maksustavaks. PRIA peab kinni füüsiliste isikute toetustelt tulumaksu juba toetuste väljamaksmisel.

Lisaks saab info SA Erametsakeskuse kodulehelt:  www.eramets.ee
Koostõõ metsaühistu ja metsaomanike vahel toimib ja tugevneb. Konsulendid ootavad väljakutseid. Palamuse Metsaselts MTÜ metsakonsulent
Ain Malm

Allikas: Jõgeva vald