Selleks käib koolil tihe koostöö ettevõtetega. Äsja avati ka Luua Metsanduskooli metsamasinate õppekavade täiskasvanuhariduse osakonna pilootkursus, mis annab veelgi täpsema ülevaate tööturu vajadustest. Projektis osaleb kolm riiki – Eesti, Soome ja Läti.

Vajadus koolituste järele on pidev, sest metsamasinate areng on samuti pidev protsess.
Tarmo Aava

Metsamasinaoperaatorite ettevalmistamine on üks Luua Metsanduskooli prioriteete. Esiteks on Luua kool Eestis ainuke, kus selle valdkonna spetsialiste ette valmistatakse. Teiseks nõudlus metsamasinajuhtide järele tööturul üha kasvab. Seda, et tegu on tulevikuametiga, näitas ka tööjõuvajadust analüüsiv OSKA raport.

Kaheaastast projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus kaudu.

Masinameeste ettevalmistust ja vajadust selle ameti järele palusin hinnata Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamajanduse peaspetsialistil Rainer Laigul ja metsamasinaoperaatorite kutseeksami hindamiskomisjoni liikmel Tarmo Aaval. Mõlemad mehed on osalised ka Luua Metsanduskooli projektis.

Kui suur vajadus on praegu juba töötavate metsamasinajuhtide koolituse järele?

Tarmo Aava: Vajadus koolitusteks on pidev, sest metsamasinate areng on samuti pidev protsess. Ka on kutseeksamid kitsaskohana välja toonud metsamasinaoperaatorite nõrgad oskused kasutada arvutit – seda nii tavakasutajana kui ka järkamisprogrammide tundmisel. Kindlasti vajavad parandamist ka üldised metsakasvatusalased teadmised.

Praegu kutsetunnistusega operaatoreid piisavalt ei ole, kuid kutseeksamid toimuvad, ja neid tuleb üha juurde.
Rainer Laigu

Rainer Laigu: Enamik metsamasinaoperaatoritest on nn iseõppijad, kes on enda jaoks leidnud parimad töövõtted. Mitmeid operaatoreid tuleb selles osas ümber õpetada, et nad kasutaksid tootlikumaid ja ergonoomilisemaid töövõtteid.

Kas tööturul on koolitatud ja kutsetunnistusega metsamasinajuhte piisavalt?

Tarmo Aava: Üks operaatorite ring, kes kunagi alustasid esimeste metsamasinatega, hakkab täis saama. Mehed on ametist väsinud ja osa suundub teisele tööle, seega on neile pidevalt vaja juurde koolitada asendust. Luua Metsanduskool seda oma ressursside nappusega praegu veel ei suuda. Vaja on investeerida simulaatoritesse ja uutesse metsamasinatesse.

Rainer Laigu: Riigimetsa Majandamise Keskus on viimastel hangetel nõudnud, et riigimetsas tööle asuvatel metsamasinaoperaatoritel oleks kutsetunnistus. Vanemate raielepingute lõppemisel jõuab RMK peagi sinnani, kus kõikidel operaatoritel on kutse olemas.

Praegu kutsetunnistusega operaatoreid piisavalt ei ole, kuid kutseeksamid toimuvad, ja neid tuleb üha juurde.

Kuidas jääte rahule metsamasinajuhtide ettevalmistusega?

Tarmo Aava: Kui lähtuda kutseeksami tulemustest, siis võib julgelt öelda, et arenguruumi on piisavalt.

Rainer Laigu: Luua Metsanduskool alustas uute kutsestandardite ja õpetamise põhimõtete järgi operaatorite õpetamist mõni aasta tagasi ning need inimesed jõuavad kutseeksamitele järgmisel kevadel.

Allikas: Maaleht