Puit – homse elukeskkonna võti

Äsja toimus Kumus rahvusvaheline puitarhitektuuri konverents, kus kuulutati välja ka puidukasutuse aastapreemiad.

Puit on materjal, millest siinkan­dis on ehitatud ilmselt aega­de algusest, ja ei ole mingit põhjust, miks me ei peaks seda tegema edas­pidigi. Passiivmaja poole liikuv ehi-tusmõte õigustab puidukasutust, lei­takse uusi võimalusi tehnoloogias ja lahendusi arhitektuuris. Selle eden­damiseks korraldaski Eesti Metsa- ja Puidutööstuste Liit projekti Puuinfo kaudu juba seitsmenda konverentsi. Räägiti uuenduslikust puidukasutu­sest Inglismaal, Venemaal, Eestis ja Soome abil ka Hiinas.

Kuulajate hinnangul tegi sisukai­ma ettekande Raul Vaiksoo. Pealkir­ja all „Innovatiivsus või traditsiona-lism? Kas 21. sajandi puitarhitektuur saab riigiti olla omanäoline?” arut­les põhjalik ja erudeeritud arhitekt teemal, kas ja kuidas uue aja arhi­tektuuris säilitada oma nägu, hoi­des meeles vanu Eesti ja soome-ugri ehitusvorme ja proportsioone. Jutu juurde näitas ta huvitavaid näiteid nii Eestis kui ka Siberi rahvaste juu­res tudengipõlves ülesmõõdistatud hoonetest, tuues võrdluseks enda projekteeritud objekte, mille loo­misel oli ta võtnud aluseks ürgsed hoonetüübid.

See ei tähenda sugugi, et oleks tarvis vana juurde tagasi pöörduda. Vana ehitusviisi ei ole vaja üle võt­ta, vaid leida nende konstruktsioo­nis või üldvormis võtteid, mille kaas­aega toomine ei mõju sugugi koha­tult. Kui järgida näiteks vaid sarika­te rütmi, materjalide värvitoone või teatud üldproportsioone, võib tekki­da ääretult ajakohane ehitis, millel on samas seletamatut külgetõmmet. Muidugi kehtib see ikka vaid paari-korruseliste hoonete puhul.

Raul Vaiksoo ise on oma ehitis­tes sellega suurepäraselt hakkama saanud. Näited, mida ta ettekan­de kõrvale esitles, on vaieldama­tult nüüdisaegsed, kuid nende ole­muses on äratuntav kas vana rehemaja või aida vorm, ehitusprintsiip või värvitoon. Need ärksad ehitised on vaieldamatult eesti arhitektuur, samal ajal ka moodne arhitektuur. Rahvuslikkus ei kajastu neis läägelt ja maitselagedalt, nagu mõnede teis­te püüdluste tulemuseks pahatih­ti jääb, vaid elegantselt ja veenvalt.

Raske öelda, kui ilusad on need hooned näiteks hiinlase silmale, kuid meie keskkonda sobivad need nagu valatult.

Allikas: Eesti Ekspress (Kodu)