ELVIS

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit viib ellu projekti “Metsanduslogistika edendamine e-keskkonnas”, mille eesmärgiks on muuta puidukaubandusega seotud informatsioon elektrooniliseks, standardiseerida andmestruktuurid ning seeläbi parandada ja kiirendada infovahetust erinevate osapoolte vahel. Varasema paberveoselehe asemel on nüüd võimalik kasutada elektroonilist veoselehte ja veoselehtede käsitlemise protsess muutub efektiivsemaks tänu käsitsitöö vähenemisele.

Projekti tulemusena rakenduv infosüsteem (elektrooniline veoseleht) on ühendavaks lingiks müüja, vedaja ning ostja infosüsteemide vahel.

Jääb ära vajadus andmeid kolmes erinevas kohas käsitsi sisestada. Kasutuselevõetav infosüsteem mõjutab kõigi metsakaubandusega seotud ettevõtete tööprotsesse ning muudab nende tegevuse efektiivsemaks. Otsest kasu saavad kõik metsa- ja puidutööstuse tarneahelasse kuuluvad ettevõtted ja organisatsioonid. Jääb ära vajadus teha kulutusi oma infosüsteemi arendamiseks. Oluline on link metsateatisega, mis edaspidi võimaldab kontrollida puidu päritolu, seda aspekti tuleb eriti oluliseks pidada.

Projekti arendusetappi finantseeriti 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu fondist Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse (RIA) kaudu. Metsa- ja puidusektori ettevõtted ning RMK panustasid omafnantseeringuna 15% ulatuses + eelanalüüsi koostamise kulud.

Projekti arendusetappi juhiti juhtrühma poolt, igapäevaseid tegevusi teostas töörühm ja projektijuht.

01.05.2011 algas projekti juurutusetapp. Infosüsteemi operaatoriks on valitud Elion AS.

Lisainfo projekti kohta:

Mait Marran, arenduse töörühma juht, tel. 511 8882, mait.marran@storaenso.com
Sulev Švilponis, arenduse projektijuht, tel. tel. 505 8831, Sulev.Svilponis@arbuarkel.eu
Ago Arro, infosüsteemi juurutamise projektijuht, tel 53014619, ago.arro@elion.ee