Teenuste kirjeldused

(41) Elektrooniline veoseleht peab olema kättesaadav ja vajaduse korral välja trükitav metsamaterjali omanikule, saajale ja vedajale. Riiklikule järelevalveasutusele peab elektrooniline veoseleht olema kättesaadav riigi infosüsteemide andmevahetuskihi X-Tee kaudu.
[RT I, 09.03.2011, 11 – jõust. 12.03.2011]

EMPL, kelle liikmesorganisatsioonid on metsa- ja puidutööstuse ettevõtted, koostöös RMK ja teiste partneritega, lõid ajakulu ja paberihulga vähendamiseks ELVISe, millega järgitakse määruse täitmist.

Ümarpuidu liikumise läbi ELVISe süsteemi otsustavad saajad (ja suurte koguste saatjana ka näiteks RMK).

Saajad (tehased) tasuvad selle süsteemi kasutamise eest ja tellivad materjali selle kaudu (logistiline planeerimine, topeltsisestamise vältimine).

Saatjad (RMK, jur erametsaettevõtted nt MetsäForest, füüsiliste metsaomanike esindajad) saadavad puitu. StoraEnso on näiteks nii saatja kui saaja, mõned on veel.

Vedajad (autojuhid, ettevõtted) kasutavad süsteemi.

Praegu on X-tee lahendusse logimine võimaldatud ja andmete päringud ELVISesse avatud Keskkonnainspektsiooni ning Maksu- ja Tolliameti poolt. Teenuste kirjelduses käib läbi ka WSDL info.

Teenuse kirjeldus asub siin: https://www.veoseleht.ee/Web/et/EE/Home.mvc

  1. ELVISe kasutusjuhend, Autojuhirakenduse kasutusjuhend, ELVISe kasutusjuhend autojuhile
  2. Kasutajate õiguste haldamise videojuhend, ELVISe aruandluse videojuhend
  3. Rollide ja õiguste maatriks
  4. Elektroonilise veoselehe põhiprotsessi kirjeldus
  5. Liideste kaudu pakutavate teenuste kirjeldus20