Töötukassa aitab tööinimestel nüüd ka kutse- või kõrgharidust omandada (Postimees)

Mais lisanduvad  töötukassa teenuste hulka uued tööl käivatele inimestele mõeldud teenused, muu hulgas toetus kutse-, kõrg- või rakenduskõrghariduse omandamiseks.

Töötukassa juhi Meelis Paaveli sõnul on tegemist asutuse jaoks olulise muutusega. «Keskendume järgnevatel aastatel üha rohkem ka töötajate oskuste arendamisele, et inimesed vahetaksid pigem eriala ja tööd kui jääksid töötuks,» märkis Paavel.

Tema sõnul on uued võimalused mõeldud töötajatele, kelle oskused vajavad tööelus jätkamiseks täiendamist: näiteks erialase hariduseta, vananenud oskuste, puuduliku eesti keele oskusega või tervise tõttu ameti vahetamist vajavatele inimestele. 

Töötukassa toetab ametite õppimist valdkondades, kus on üha enam töökätest puudus. Sel aastal toetab kassa koolitusi informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT); metsanduse ja puidutööstuse; arvestusala; sotsiaaltöö; metalli- ja masinatööstuse; keemia- ja plastitööstuse; energeetika ja kaevandamise ning tervishoiu valdkonnas. Lisaks toetatakse osalemist eesti keele ja IKT õppevaldkonna koolitustel.

Ka tööandjad saavad koolitustoetust taotleda töötajate värbamiseks kasvava tööjõuvajadusega ametitesse. Toetatavad õppekavad, koolitusvaldkonnad ja ametid on valitud Kutsekoja tööjõu- ja oskuste vajaduse (OSKA) uuringutele tuginedes.

Erandina ei kehti koolitusvaldkondade piirang töötajatele, kes ei saa oma senisel ametikohal jätkata tervise tõttu. Sel juhul on oluline, et õpitav eriala oleks inimesele terviseseisundit arvestades sobiv ja toetaks teda töötamise jätkamisel.

Töötukassa prognoosib tasemeõppes õppijate arvuks tänavu 300. Kokku toetab töötukassa sel aastal õppimist ligi 175 õppekaval 40 koolis.  Uute teenuste kogumahuks on 2017. aastal 3,6 miljonit eurot. 

Toetatavad tasemeõppevaldkonnad leiate töötukassa kodulehelt.