Valmimas on uus Euroopa metsandusstrateegia

Läinud nädala reedel, 20. septembril, võttis Euroopa Komisjon vastu uuendatud Euroopa Liidu metsandusstrateegia

Euroopa Komisjoni vastavasisulises pressiteates seisab, et metsandusstrateegia põhineb uuel ja laiemal lähenemisel metsandusele.

Strateegia vastab uutele väljakutsetele, mis seisavad metsanduse ees.

Strateegia olulisust näitab see, et mets võtab enda alla 40% Euroopa maismaast ning mets on tähtsaim ressurss elukvaliteeti tõstmiseks ja uute töökohtade loomiseks, seda eriti maapiirkondades. Metsandusstrateegia võtab arvesse ka metsade ökosüsteemide kaitse olulisuse ning asjaolu, et metsad toovad ökoloogilist kasu kõigile.

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Ciolos ütles, et metsad on maapiirkondade rikkuse allikaks ja töökohtade loojaks siis, kui neid majandatakse õigesti. Maaelu arengu üks tugisambaid on metsade säästev majandamine ning see on üks põhimõtteid uues metsanduse strateegias.

Uus metsandusstraateegia läheb Euroopa Komisjoni teatel „metsast välja“ ning pöörab tähelepanu väärtusahelale (viisile, kuidas metsa kasutatakse kaupade ja teenuste loomiseks), mis mõjutab oluliselt metsamajandust.

Strateegias rõhutatakse, et metsad ei ole olulised mitte üksnes maaelu arenguks, vaid ka keskkonnaseisundi ja bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks, metsa- ja puidutööstustele, bioenergia tootmiseks, ja ka kliima muutustega võitlemiseks. Strateegia rõhutab vajadust läheneda metsandusele terviklikult, samuti rõhutab dokument teiste poliitikate mõju metsandusele ja metsale. Samuti rõhutab strateegia, et Euroopa Liidu metsanduspoliitikat võetaks arvesse liikmesriikide metsanduspoillitikas, et loodaks ühtne Euroopa metsanduse infosüsteem ning üleeuroopaliselt ühtlustataks metsade kohta kogutav teave.

 Praegune metsanduse strateegia pärineb 1998. aastast.

 Uus metsandusstrateegia läks Euroopa Komisjonist edasi Euroopa Parlamendile ja Euroopa Nõukogule.

 PRESSITEATE ORIGINAALTEKST –

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-850_en.htm

 LISAINFO JA DOKUMENDID LEIAB AADRESSILT – http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm

 

Toomas Kelt

Eesti Metsaselts

kommunikatsioonijuht

+372 50 72 816