Voltveti koolituskeskus ootab õpihimulisi taas koolitustele (Hanna-Liisa Pikkur, Voltveti koolituskeskus)

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Tihemetsas toimub õpe põllumajanduse, keskkonna, aianduse ja metsanduse õppesuundadel ning selle üksuse ülesanded on: tasemeõppe ja täiskasvanute täienduskoolituste korraldamine, Voltveti mõisahoonete ja pargi hooldamine ning korrastamine, osalemine erinevates arendus- ja koostööprojektides, majandustegevuse korraldamine koolituskeskuses, majutuse pakkumine õpilaskodus.

Möödunud aastal toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses avatud tööturule kokku 20 koolitust, jagunedes peamiselt kolmeks:

  • koolitused põllumajandusega tegelejatele
  • tellitud  koolitused (tasu eest)
  • iigi koolitustellimise alusel sihtgrupile tasuta koolitused

Põllumajandusega tegelevatele isikutele, toidu tootmise või töötlemisega tegelevatele isikutele ja metsa majandamisega tegelevatele toimus kuus tasuta kursust aianduse ja metsanduse valdkonnas. Aianduses toimusid järgmised koolitused: Aiandusettevõtja-tööandja, kus põhiteemadeks olid töölepingud, tehingud, töötasu, töö- ja puhkaeg, hüvitised ning töövaidlused. Viljapuude kevadine ja suvine lõikus andis baasteadmised viljapuude lõikamisest. Taimekaitse täienduskoolitus oli suunatud taimekaitse tunnistuse pikendajatele. Viinapuude istutamine ja suvine lõikus viis osalejad Saare-Tõrvaaugu aiandisse Vändrasse, kus saadi erinevaid teadmisi viinapuudest ning omandati praktilisi oskuseid alates istikute valimisest kuni viinapuude suvise lõikamiseni.

Ainus koolitus metsanduse valdkonnas koolitus Hooldusraied oli suunatud eelkõige erametsaomanikele, kes soovisid metsa eest hoolitsemise oskuseid täiendada. Huvi selle koolituse vastu oli väga suur, 16 koolituskohta täitusid väga kiiresti.

Tasulised täienduskoolitused täiskasvanutele (vastavalt tööturu vajadustele).

Et tagada paremat töö kvaliteeti ja suuremat tööohutust, otsustas Riigimetsa Majandamise Keskus, et tema lepingulistel partneritel (töölistel) peaks olema kehtiv raietöölise kutsetunnistus. Selline otsus tõi möödunud 2014. aastal Tihemetsa koolipinki tagasi palju metsamehi, kokku 122. Voltveti koolituskeskuses korraldas kokku 8 raietöölise kutseeksamiks ettevalmistavat lühikursust. Kursused olid mõeldud metsanduse valdkonnas töötavale või tööd alustavale inimestele, kes omavad selles valdkonnas oskusi ja kogemust, kuid kellel puudus kehtiv kutsetunnistus. Kõige rohkem tuli koolitatavaid Pärnumaalt. Täiskasvanud õppijad kurtsid, et koolitus oli pisut lühike ja teemasid palju, kuid pikemaks ajaks koolituma tulla ei soovitud. Koolituse raames tunde andvad lektorid pidid palju kokku puutuma suhtumisega, et milleks seda kõike vaja on, olen siiamaani hakkama saanud. Koolituse järgselt said soovijad ka teha raietööline, tase 3 kutseeksami ja tulemusi teada saades oli nii mõnegi imestus suur, et teoreetiline materjal polegi iseenesest „külge“ hakanud.

2012. aastal esimest korda toimunud väikelooma naha parkimise koolitus on populaarne siiani – kokku oleme kahe aasta jooksul korraldanud 7 kursust, neist viimane toimus 2014. aasta novembris. See on eelkõige hobikoolitus, kus nahkade parkvedelikus oleku ajal saavad osalejad kuulata loengut jahinduse ja jahipidamise teemal või väikeloomade kasvatamisest.

Riikliku koolitustellimuse alusel (RKT) pakutavad tasuta koolitused eelkõige madalama haridustaseme või aegunud kvalifikatsiooniga sihtrühmale eesmärgiga parandada otseselt tööalast pädevust. Tasuta RKT alusel pakutavaid koolitusi sai 2014. aastal läbi viidud kokku neljal korral, nendeks koolitusteks olid:

Raietöölise kursus – ettevalmistus kutseeksamiks: koolituse maht oli 80 tundi ja sinna ootasime eelkõige osalejaid, kellel puudus (või oli vähene) mootorsae kasutamise oskus. 2013. aastal muutusid ja uuenesid metsanduse kutsestandardid. Tööandjad (nt RMK) vajavad kutsetunnistusega koolituse läbinud töötajat, kes teeb metsas heatasemelist tööd. Sellest tulenevalt on huvi ja vajadus koolituse järele nii tööandjatel kui ka töövõtjatel väga suur.

Püsikute kasvatamine müügiks lühikursuse maht oli 19 tundi. Sellel kursusel pakkusime baasteadmisi püsikute ja nende istikute kasvatamisest, säilitamisest ja turustamisnõuete kvaliteedist, et jätkata või alustada püsikute kasvatamist müümise eesmärgiga. Teooriatunde andsid meie kooli kutseõpetajad. Kümme tundi oli praktiline tegevus. Selleks sõitsid koolitatavad Viljandimaale Suure- Jaani vallas asuvasse Nõrga tallu, mille perenaine Krista Kukk kasvatab püsikuid müügiks. Talul on kollektsioonipeenrad. Praktikas tehti läbi pikeerimine, harvendamine, jagamine. Iga kursuslane kavandas paberile ka püsikute müügiala (müügipeenra) koos taimede nimede kasvatamise ning hooldustööde tabeliga. Õppijad olid sellel koolitusel peamiselt Lääne-ja Pärnumaalt, sh Saarde vallast.

Koolitusele Hooldusraied ootasime eelkõige erametsaomanikke, kes soovivad ise oma metsi majandada, vajavad koolitust metsakasvatuse alal: kuidas teha oma metsas metsakasvatuslikest eesmärkidest ja säästva metsanduse põhimõtetest lähtudes erinevaid hooldusraieid.

2015. aastal on Voltveti koolituskeskuses planeeritud esialgu neli tasulist koolitust: kaks raietöölise lühikursust – Raietööiline, tase 3 kutseeksamiks valmistumine, koolitused on planeeritud perioodi märts – mai 2015 (minimaalne koolitusgrupi suurus 12 osalejat) ja kaks väikelooma nahaparkimise koolitust, mais ja augustis 2015 (minimaalne koolitusgrupi suurus 7 osalejat). NB! Koolitused toimuvad koolitusgruppide 100 % täitumise korral!

Tasuta koolitused põllumajandusega tegelejatele isikutele ja riigi koolitustellimise alusel toimuvad koolitused selguvad siis, kui on avanenud uued taotlusvoorud ja on teada koolitusteemade prioriteetsed valdkonnad. Täpsema info saamiseks palun külastage Pärnumaa KHK kodulehte: www.hariduskeskus.ee/õppeosakonnad/voltveti-koolituskeskus.