Konkurentsi eeskirjad

EMPLi KONKURENTSI EESKIRJAD
2022

MIS ON MEIE SEISUKOHT
▪ EMPL toetab ausat ja avatud konkurentsi kõikidel turgudel. EMPL liikmete äritegevus, töötajad, juhid ega juhatuse liikmed ei riku ühelgi juhul ühtegi konkurentsieeskirja.
▪ Konkurentsi käsitlevate õigusaktidega on vastuolus ebaseaduslikud hinnakokkulepped, ebaseaduslik turu jagamine või muud tegevused, mis
takistavad, piiravad või moonutavad konkurentsi.

MIS ON KÕIGE OLULISEM, MIDA PEAKSIME TEADMA
▪ EMPL ja selle liikmed tegutsevad täna Euroopa Liidus, kus on kehtestatud ühtsed konkurentsi puudutavad põhimõtted, mida omakorda täiendavad riigipõhised seadused ja muud regulatsioonid.
▪ Me järgime kõigis oma tegevustes kehtivaid konkurentsialaseid õigusakte ja väldime olukordi, millega kaasneb risk konkurentsieeskirjadega vastuollu minna.
▪ Juhul, kui teil tekib kahtlus oma käitumise õigsuse osas, konsulteerime koheselt oma otsese juhi või ettevõtte juristiga.
ME EI RÄÄGI KONKURENTIDEGA
▪ hindadest ega hinnakujundusest
▪ võistupakkumistel osalemisest
▪ kuludest ja kulustruktuuridest
▪ strateegilistest otsustest ja muust teabest, mis ei ole avalik ja mida meie konkurendid ei peaks teadma

VÄLTIDA TULEB
▪ konkurendi või tema teenuse/kauba kohta eksitava või laimava teabe avaldamist
▪ konfidentsiaalse teabe väärkasutamist
▪ EMPL-i koostööpartneri või konkurendi töötaja ärakasutamist

KEELATUD ON
▪ konkurentide kohta info kogumine ebaseaduslikul või ebaeetilisel moel
▪ otsene või kaudne kolmandate isikute suhtes hinna- ja muude kauplemis- või äritingimuste kehtestamine
▪ konkurentsi kahjustava teabe vahetamine
▪ võrdväärsete kokkulepete puhul erinevate tingimuste rakendamises kokkuleppimine, millega äripartnerid pannakse ebasoodsasse
konkurentsiolukorda
▪ kokkuleppe sõlmimise eelduseks tingimuse seadmine, et teine pool võtab endale kokkuleppe objektiga mitteseotud lisakohustusi

Hoiduda tuleks selliste veebipõhiste vahendusteenuste eest, mis sisaldavad teatavat liiki rangeid konkurentsipiiranguid, nagu minimaalsed ja fikseeritud edasimüügihinnad ning interneti kui müügikanali tulemusliku kasutamise takistamine või teatavad internetireklaami piirangud.