Rahvusvaheline puidumanifest

Puit on lahendus plasti, betooni ja fossiilide asendamiseks

Väliskaubandus
EMPL väliskaubanduse perioodiülevaated kirjeldavad puidupõhiste toodete ekspordi ja impordi mahte nii rahalises, kui mahulisestes (tonnid, kuupmeetrid) kogustes sektori erinevate toodete (saematerjal, vineer, etc) lõikes. Vaadeldakse eelkõige muutust (kasvu või kahanemist) eelmise aasta sama perioodiga (nt 5 kuud 2020 vs 5 kuud 2021) võrreldes. Raportiga tutvumisel saab kiire ülevaate üldistest Eesti metsa ja puidutööstuse kaubavahetuse trendidest rahvusvaheliste partnertitega ning selle muutumisest kuude ja aastate lõikes.
Tööstustoodang
EMPL tootmise mahu- ja müügiindeksite ning tootmismahtude perioodiülevaated kirjeldavad puidutööstuse toodangukogusete muutust erinevate toodete (saematerjal, vineer, etc) lõikes. Vaadeldakse eelkõige toodangumahu muutust (kasvu või kahanemist) eelmise aasta sama perioodiga (nt 5 kuud 2021 vs 5 kuud 2022) võrreldes.

EMPL sektori ülevaade

EMPL paneb korra aastas kokku Eesti Metsa- ja Puidutööstuse sektori lühiülevaateid ja avaldab selle oma kodulehel. Sektori ülevaateid on liit koostanud ja avaldanud alates 2014 aastast. Ülevaated on PDF failidena kättesaadavad allolevatelt linkidelt

 

 

Analüüsi metoodikaEesmärgiks oli analüüsida metsa- ja puidusektori rolli Eesti majanduses, sh potentsiaalset mõju erinevate raiemahtude
korral.
Metsa- ja puidusektori käsitlus uuringus:
▪ Metsamajandus
▪ Puidu mehaaniline töötlemine
▪ Puidu keemiline töötlemine
▪ Mööblitööstus.

Analüüsi metoodika

Sektori sotsiaalmajandusliku panuse hindamisel kasutati sisend-väljund (input-output) tabelitel põhinevat mudelit, kus on kaardistatud erinevate majandussektorite vastastikused sõltuvused. Mõju väljendati läbi loodava lisandväärtuse ja panuse tööhõivesse, sh:
▪ Otsene mõju
▪ Kaudne mõju
▪ Kaasnev mõju
Lisaks toodi välja:
▪ Sotsiaalmajanduslik mõju regioonide lõikes, st sektori osakaalu regioonis loodavast kogulisandväärtusest ja tööhõivest.
▪ Sektori panuse muutus erinevate raiemahu stsenaariumite korral (10, 15 ja 19 mln tm / aastas).

AFRY kliimamõju uuring

Kliimaeesmärkide saavutamine on meie kõigi ühine väljakutse ning ka selles osas pakub puidutööstus töötavaid lahendusi.

Siiski, ka puidutööstussektoril on olemas oma süsinikujalajälg, mida uurib 2021. aastast alates mainekas Soome energeetika-, tööstus- ja insenerilahendustele spetsialiseerunud nõustamiskontsern AFRY (Endine Pöyry).

 

Kasvavad puud

Kasvavad puud seovad õhust süsinikku ning lukustavad selle endasse kuni sadadeks aastateks.

Majandatud mets

Küpsete metsa uuendamine tagab metsade hea tervise, tõstab nende süsiniku sidumise võimet ja parandab puidu kvaliteeti.

Ringmajandus

Kõrge väärtusega puidust valmistatakse jätkusuutlikult pikaajalisi puidutooteid, mis vahetavad välja fossiilsed materjalid ja kütused.