Põhikiri

EESTI METSA- JA PUIDUTÖÖSTUSE LIIDU PÕHIKIRI (pdf)
_____________________________________________________________________
I ÜLDSÄTTED
_____________________________________________________________________
1.1. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit (edaspidi EMPL) on vabatahtliku
liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab metsavarumise,
puidu keemilise ja mehhaanilise töötlemisega ning turustamisega tegelevaid
ettevõtteid ja organisatsioone.
1.2. EMPL põhikirjaline eesmärk ega põhitegevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu
saamine. EMPL kasutab oma tulusid üksnes ühingu põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks, kusjuures EMPL ei jaota kasumit oma liikmete vahel.
1.3. Ühingu ametlik nimetus on:
eesti keeles: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
inglise keeles: Estonian Forest and Wood Industries Association
lühendnimetus: EMPL, inglise keeles EFWA
1.4. EMPL juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest, teistest Eesti
Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.5. EMPL on juriidiline isik, tal on oma pitsat, sümboolika ja arveldusarved
pankades.
1.6. EMPL ei vastuta oma liikmete kohustuste eest, samuti EMPL liige ei vastuta
Ühingu kohustuste eest.
1.7. EMPL asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik
_____________________________________________________________________
II EESMÄRK JA TEGEVUSVALDKONNAD
_____________________________________________________________________
2.1. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevuse eesmärkideks on oma liikmeskonna
huvide esindamine ja kaitse; kaasaaitamine Eesti Vabariigis mehhaanilise ja
keemilise metsatööstuse väljaarendamiseks vajalike seadusandlike ja majanduslike
tingimuste loomisele.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks EMPL:
– esindab ja kaitseb oma liikmete huve erinevatel ühiskonnatasanditel;
– arendab liikmete ühistegevust puidutöötlemise ja turustamise arenguks vajalike
– tingimuste loomisel;
– aitab kaasa tingimuste loomisele ja tagamisele metsaressursi kui riigi strateegilise
– toorme taastootmiseks, kaitseks ja ratsionaalseks kasutamiseks;
– viib ellu liikmete ühisprojekte;
– arendab välissidemeid ja välismajandustegevust metsatööstuse valdkonnas;
– organiseerib nii sise-kui ka välisturu konjunktuuriuuringuid;
– kogub ja analüüsib statistilisi andmeid oma liikmete tegevuse kohta;
– organiseerib ja korraldab konverentse, teabeüritusi, näitusi ja koolitusseminare;
– koostab, tõlgib ja levitab trükiseid ning infomaterjale metsatööstuse valdkonnas;
– osutab metsatööstuse valdkonnas konsultatsiooniteenuseid.
– korraldab avalikkusele suunatud heategevuslikke üritusi.
2.3. Oma eesmärkide saavutamiseks võib EMPL:
2.3.1. moodustada seadusandluses ettenähtud korras struktuuriüksusi, s.h. esindusi,
filiaale, sihtasutusi, klubisid jne., määratledes nende juriidilise staatuse;
2.3.2. olla ise teiste liitude ja ühingute liikmeks;
2.3.3. teostada kõiki tehinguid ja sooritada muid õigustoiminguid seadusandluses
ettenähtud korras.
_____________________________________________________________________
III LIIKMED
_____________________________________________________________________
3.1. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu liikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis
kehtestatud korras registreeritud eraõiguslikud ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud
ning riigiasutused, kes tunnistavad ja järgivad EMPL põhikirja ja maksavad
liikmemaksu.
3.2. EMPL liikmeks astuda sooviv isik esitab juhatusele kirjaliku avalduse. EMPL
juhatusel on vajaduse korral õigus nõuda sooviavaldajalt lisainformatsiooni.
3.3. EMPL juhatus arvestab liikmeksastumise avalduse käsitlemisel muuhulgas liikmeks
astuda sooviva isiku majandusalase ja/või ühiskondliku taustaga. Arvesse võetakse
muuhulgas taotleja rolli tööandjana ja maksumaksjana.
3.4. EMPL liikmeks astumise päevaks loetakse juhatuse poolt vastavasisulise otsuse
tegemise päeva.
3.5. EMPL liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitab iga-aastane korraline
Üldkogu juhatuse ettepaneku alusel.
3.6. EMPL liikmed säilitavad täielikult oma juriidilise ja majandusliku iseseisvuse.
3.7. EMPL liikmetel on õigus:
3.7.1. osaleda oma esindaja kaudu otsustava hääleõigusega EMPL Üldkogul;
3.7.2. valida ja olla valitud EMPL juht-ja kontrolliorganitesse;
3.7.3. võtta nõuandva häälega osa juhatuse koosolekutest;
3.7.4. osa võtta kõigist EMPL poolt korraldatavatest üritustest;
3.7.5. esitada Üldkogule, juhatusele ja tegevdirektorile ettepanekuid
EMPL tegevust puudutavates küsimustes. Üldkogul arutamiseks esitatavad küsimused esitatakse juhatuse kaudu;
3.7.6. saada informatsiooni EMPL tegevuse kohta;
3.7.7. astuda EMPL liikmeskonnast välja kirjaliku avalduse alusel;
3.7.8. peatada kirjaliku avalduse põhjal kuni üheks aastaks oma liikmelisus.
3.8. Liikmelisus peatatakse juhatuse poolt kehtestatud korras.
3.9. EMPL liige on kohustatud:
3.9.1. järgima EMPL põhikirja;
3.9.2. osutama kaasabi EMPL eesmärkide saavutamisele;
3.9.3. andma oma tegevuse kohta tõest informatsiooni;
3.9.4. tasuma vastavalt Üldkogul kinnitatud liikmemaksude tasumise korrale
õigeaegselt liikmemaksud.
3.10. Liikmemaksu mittetasumisel ühe aasta jooksul on EMPL juhatusel õigus liikme
EMPL liikmeskonnast väljaarvamiseks. Väljaarvatud liige võib taastada liikmeksoleku üldistel alustel.
3.11. EMPL liiget võib Üldkogu otsusega EMPL liikmeskonnast välja heita, kui ta
rikub põhikirja, tekitab materiaalset või moraalset kahju ühingule, tema allüksustele
või ühingu liikmetele
3.12. EMPL liikme juriidilisest isikust lõppemise, ühinemise või jaotumise korral
esitab liige juhatusele sellekohase teatise koos ärakirjaga vastavast otsusest. Üldkogu
otsusel loetakse liikmelisus lõppenuks.
_____________________________________________________________________
IV JUHTIMINE
_____________________________________________________________________
4.1. EMPL kõrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek nimetusega Üldkogu.
4.2. Üldkogude vahelisel ajal on kõrgeim juhtimisorgan Üldkogul valitud juhatus,
mille tegevust juhib juhatuse esimees.
4.3. EMPL täidesaatev ja korraldav organ on tegevdirektor.
4.4. Üldkogu.
4.4.1.Üldkogust võtavad osa kõik liikmed, keda esindavad kas ettevõtte või
organisatsiooni juhataja või volitatud esindaja
4.4.2.Üldkogu kutsub kokku juhatus, kirjalikult sellest liikmetele ette teatades
vähemalt kakskümmend päeva enne Üldkogu koosoleku toimumist.
4.4.3. Juhatus peab Üldkogu kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära
näidates vähemalt 1/10 EMPL liikmetest.
4.4.4. Üldkogu toimub mitte harvemini kui 1 (üks) kord aastas.
4.4.5. Igal EMPL liikmel on Üldkogul üks hääl, kusjuures on lubatud oma hääle
delegeerimine teisele EMPL liikmele.
4.4.6. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata osavõtvate liikmete arvust.
4.4.7. Üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides EMPL juhtimise küsimustes, mis ei ole
põhikirjaga antud juhatuse või EMPL muu organi pädevusse.
4.4.8. Üldkogu ainupädevusse kuulub:
1) Põhikirja kinnitamine ja muudatuste või paranduste sisseviimine põhikirja;
2) EMPL eesmärgi muutmine;
3) EMPL liikmeskonnast väljaarvamine ja väljaheitmine;
4) Juhatuse liikmete valimine ja nende tagasikutsumine;
5) revidendi valimise või audiitorkontrolli määramise üle otsustamine;
6) EMPL aastaaruande ning revisjoniaruande läbivaatamine ja kinnitamine;
7) Liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine;
8).EMPL tegevuse reorganiseerimise või lõpetamise küsimuse otsustamine;
9) Juhatuse või muu EMPL organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EMPL esindaja määramine.
4.5. EMPL tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.
Põhikiri kinnitatakse ja põhikirja viiakse sisse muudatusi ja parandusi ning EMPL
tegevuse lõpetamine otsustatakse, kui poolt hääletab vähemalt 3/4 Üldkogul
osalevatest EMPL liikmetest. Ülejäänud küsimuste osas võetakse otsused vastu
lihthäälteenamusega.
4.6.Ühingu juhtimiseks Üldkogude vahelisel perioodil valitakse juhatus. Juhatuse
arvulise koosseisu üle otsustab Üldkogu, kuid see ei või olla väiksem kui 5-liikmeline.
4.7. Juhatus.
4.7.1.Valitakse Üldkogu poolt kaheks aastaks.
4.7.2. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid
mitte harvemini kui kord kvartalis.
4.7.3. Kui Juhatuse liige lahkub juhatuse koosseisust või kutsutakse Üldkogu otsuse
alusel tagasi oma kohustuste olulisel määral täitmata jätmise tõttu või mõnel muul
mõjuval põhjusel enne valimistähtaja lõppu, on Üldkogul õigus valida uus liige kuni valimistähtaja lõppemiseni.
4.8. Juhatus võtab vastu otsuseid kõikides EMPL juhtimisse puutuvates jooksvates
küsimustes, mis ei kuulu Üldkogu ainupädevusse, sealhulgas:
4.8.1.esindab EMPL huve suhtlemisel riiklike ja eraõiguslike institutsioonidega; 4.8.2.kinnitab EMPL liikmeks vastuvõtmise korra ning otsustab uute liikmete
vastuvõtmise üle;
4.8.3.määrab ametisse ja vabastab ametist tegevdirektori;
4.8.4.kinnitab EMPL arengukava ja aastaeelarve;
4.8.5.töötab välja ettepanekud põhikirja muudatuste ja liikmemaksude tasumise korra
kohta ja esitab need kinnitamiseks Üldkogule;
4.8.6.otsustab EMPL osakondade moodustamise ja juhtimise küsimused;
4.8.7. kuulab ära tegevdirektori tegevuse aruanded;
4.8.8. kinnitab palgaliste töötajate töökorralduse ja töötasustamise tingimused;
4.8.9. valmistab ette esildised Üldkogule liikmeskonnast väljaarvamise kohta;
4.8.10. organiseerib Üldkogu kokkukutsumise ja valmistab ette aruteludeks vajalikud
materjalid ja EMPL tegevus-ning finantsaruanded;
4.8.11.viib ellu Üldkogu otsuseid ja soovitusi ning organiseerib EMPL ühistegevust ja
ühisüritusi;
4.8.12.vaatab läbi teisi küsimusi, mis on esitatud juhatusele arutamiseks juhatuse
esimehe, juhatuse liikmete, tegevdirektori või EMPL liikmete initsiatiivil;
4.8.13.vajadusel moodustab töörühmi.
4.8.14. kinnitab allkirjaõiguse kasutamise korra.
4.9. Juhatus on pädev vastu võtma otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole
juhatuse liikmeid. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse poolt ja
vastu jagunemise korral otsustab juhatuse esimehe hääl.
4.10. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada EMPL kõikides õigustoimingutes, kui
seaduses või Üldkogu otsusega ei ole sätestatud teisiti;
4.11. Juhatus võib EMPL kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või
asjaõigusega koormata Üldkogu otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
4.12. Juhatus valib oma esimesel koosolekul oma liikmete hulgast ning juhatuse
volituste kehtimise ajaks juhatuse esimehe, kes juhib ja korraldab EMPL juhatuse
tööd, sealhulgas:
4.12.1.esindab EMPL-i kõikides õigustoimingutes, suhetes riigi-ja
valitsemisorganitega ja eraõiguslike institutsioonidega;
4.12.2. esitab juhatusele tegevdirektori kandidaadi;
4.12.3. kutsub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis, kokku
juhatuse koosolekud;
4.13. Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda tema poolt määratud juhatuse liige.
4.14. EMPL tegevdirektor on täidesaatev ja korraldav organ, kes teostab EMPL
tegevuse operatiivset juhtimist juhatuse poolt antud volituste piires, tagades Üldkogu
ja juhatuse otsuste täitmise, sealhulgas:
4.14.1.kasutab ja käsutab EMPL põhi-ja käibevahendeid ja muud vara, kusjuures
juhatuse otsusega võidakse kehtestada piiranguid vara kasutamiseks;
4.14.2.esitab juhatusele ettepanekuid EMPL tegevuse ning liikmete ühistegevuse
arendamiseks;
4.14.3.korraldab EMPL raamatupidamist;
4.14.4.kirjutab juhatuse poolt antud volituste piires ja EMPL nimel alla
pangadokumentidele, lepingutele, kohustistele jm.dokumentidele; on EMPL
pitsatihoidja;
4.14.5.võtab vastu otsuseid EMPL tegevuse kohta oma pädevuse piires;
4.14.6.annab oma tegevusest aru EMPL juhatusele.
4.15. Tegevdirektor võib osaleda juhatuse koosolekul küsimuste arutelul, kuid ei oma
hääleõigust küsimuste otsustamisel;
_____________________________________________________________________
V EMPL VARA
_____________________________________________________________________
5.1.EMPL majandusaasta on üks kalendriaasta.
5.2.EMPL varad ja vahendid moodustuvad:
5.2.1.liikmemaksudest;
5.2.2.annetustest ja kingitustest;
5.2.3.põhikirjalistest teenustest laekuvatest tuludest;
5.2.4. muudest tuludest ja laekumistest.
5.3.EMPL liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitab Üldkogu juhatuse
ettepaneku alusel.
5.4.EMPL tulu ja vara kasutatakse EMPL põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja
liikmeskonna hüvanguks.
5.5.EMPL tulu ja vara ei jaotata EMPL tegutsemise ajal EMPL liikmete vahel.
5.6.EMPL vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu talle kuuluva varaga, millele
kehtiva seadusandluse kohaselt on võimalik sissenõuet pöörata.
5.7.EMPL finants-ja majandustegevuse revideerimiseks valib Üldkogu kas revidendi
volituste tähtajaga kuni kaks aastat või otsustab määrata audiitorkontrolli.
5.8.EMPL revidendil või audiitoril on õigus tutvuda kõigi revisjoni või
audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega.
5.9.EMPL revident:
5.9.1. revideerib EMPL finants-ja majandustegevust;
5.9.2. annab aru oma tööst Üldkogule, esitades oma arvamuse vastava majandusaasta
kohta koos juhatuse aruandega, Üldkogude vahelisel ajal esitab oma seisukohad
juhatusele.
_____________________________________________________________________
VI EMPL LÕPPEMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE.
_____________________________________________________________________
6.1.EMPL lõpetatakse:
6.1.1.Üldkogu otsusega, kui selle poolt on vähemalt 2/3 Üldkogul esindatud häältest;
6.1.2.muudel seaduses ettenähtud alustel.
6.2.EMPL sundlõpetamine toimub seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.
6.3.EMPL lõpetamisel toimub seaduses ettenähtud likvideerimismenetlus, mille
läbiviimiseks valib Üldkogu likvideerimiskomisjoni.
6.4.Likvideerimiskulud kaetakse EMPL arvelt.
6.5.EMPL tegevus lõpetatakse Üldkogu või selleks volitusi omava juhatuse viimase
koosoleku otsusega, millega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni lõppakt.
6.6.EMPL juhatus saadab ühingu tegevuse lõpetamise kohta teate kolme tööpäeva
jooksul lõppakti kinnitamisest mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile.
6.7.Ühingu tegevus loetakse lõppenuks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist
kustutamise hetkest alates.
6.8.Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles
jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste
nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on vastu võetud Eesti Metsatööstuse Liidu asutamiskoosoleku
otsusega 27. novembril 1996.a.; põhikirja muudatused on vastu võetud Eesti
Metsatööstuse Liidu üldkogu otsusega 4. mai 2001, 18. aprill 2002, 6. detsember
2002, 19. juuni 2008, 25. november 2010. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu üldkogu otsusega 6. november 2014, 25. november 2015.